Charyzmat Świeckiego Zakonu

logo oCD

 

Duchowość Karmelu zawiera trzy elementy:
– zjednoczenie z Bogiem przez kontemplację,
– zjednoczenie z Bogiem przez apostolstwo,
– zjednoczenie z Bogiem na wzór Maryi.
Duchowość tę realizujemy w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych poprzez prowadzenie w świecie życia według stanu, w duchu rad ewangelicznych z umiłowaniem modlitwy myślnej.

***

 

 

Mając na uwadze początki Karmelu i charyzmat terezjański, zasadnicze elementy powołania świeckich karmelitów terezjańskich można ująć następująco:
a) żyć w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, opierając się na naśladowaniu i opiece Najświętszej Dziewicy, której forma życia stanowi dla Karmelu wzór upodobnienia się do Chrystusa;
b) poszukiwać „mistycznego zjednoczenia z Bogiem” na drodze kontemplacji i działalności apostolskiej nierozerwalnie połączonych w służbie Kościołowi;
c) nadawać szczególnego znaczenia modlitwie, która, karmiona słuchaniem słowa Bożego
i liturgią, powinna prowadzić do przyjaznego obcowania z Bogiem, nie tylko w czasie modlitwy, lecz także w życiu codziennym. Zaangażowanie w życie modlitwy wymaga karmienia się wiarą, nadzieją i przede wszystkim miłością, aby żyć w obecności i tajemnicy żywego Boga;
d) przenikać modlitwę i życie apostolskim zapałem w atmosferze ludzkiej i chrześcijańskiej wspólnoty;
e) przeżywać ewangeliczne zaparcie się siebie, wychodząc z perspektywy teologalnej;
uwydatniać w zaangażowaniu ewangelizacyjnym apostolat duchowości jako szczególną współpracę Świeckiego Zakonu, wiernego swojej karmelitańsko – terezjańskiej tożsamości.
(Konstytucje Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych I/9)